Kështu duken 12 vende të bukura, para dhe pas stinës së vjesh
tës.